Movikens Masugn/Museum
På 1700-talet upptäcktes järnmalm i Bjuråker. En stångjärnssmedja uppfördes i Hedvigfors ( dåvarade Aldersfors) och en masugn i Österbo, nära intill. Movikens första masugn uppfördes 1796 och byggdes som en komplettering till Österbo ugn. Tackjärnet från masugnen vidareförädlades till stångjärn vid de stångjärnshammare med härdar som fanns i Strömbacka. Malmen transporterades sjö- och landsvägen från gruvor i Roslagen och Dalarna till Moviken och det färdiga stångjärnet transporterades på samma sätt till Hudiksvall för utskeppning. Kolet till masugnsdriften och smidet producerades i kolmilor och från 1859 även i kolugnar vid hamnen i Moviken. Den gamla masugnen uppnådde sin högsta produktionssiffra 1851 innan den i början av 1860-talet byggdes om och effektiviserades. 1903 ersattes den gamla masugnen av den ugn som fortfarande finns kvar.

Driften lades ner 1937.Idag är masugnen restaurerad och ger en bra inblick i hur tackjärnstillverkning gick till. Anläggningen är numera byggnadsminne.

Hälsinglands viktigaste råvara har under alla tider varit skogen. Där hämtade bönderna bl a ved, virke och näver, och där fanns goda betes- och jaktmarker. Träkol och tjära gav bönderna viktiga biinkomster.
Svedjebruket och inte minst hyttornas och järnbrukens behov av träkol, ledde till att stora skogsarealer vid början av 1700-talet var totalt förödda. Fr o m mitten av 1800-talet fick skogen ett ökat ekonomiskt värde. De nya exportsågarna längs kusten krävde mängder av skogsråvara och en hänsynslös skövling tog fart i vissa trakter.

Webbmaster Roland Waax